STADGAR FÖR ASIGE HEMBYGDSFÖRENING

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§1   Namn, verksamhetsområde

§2   Hembygdsrörelsens grundsyn

§3   Hembygdsrörelsens ändamål

§4   Hembygdsföreningens organisation

§5   Medlemsmöten

§6   Medlemskap

§7   Avgifter

§8   Lokalt samarbete

§9   Bildandet av särskilda associationer

§10 Ordinarie årsmöte

§11 Extra årsmöte

§12 Hembygdsföreningens styrelse

§13 Räkenskaper och revision

§14 Stadgeändring

§15 Upplösning

 

 

 

 

 

                                                    §1

Namn, verksamhetsområde

Asige hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av den gamla Asige socken, Falkenbergs kommun och organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Föreningen är medlem i Ätradalens Hembygdskrets eller liknande sammanslutning.

 

                                                                 §2

Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är den del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

 

                                                                 §3

Hembygdsrörelsens ändamål

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:

-         att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer

-         att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla

-         att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället

-         att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

 

§4

Hembygdsföreningens organisation

4.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

4.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

4.3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.

 

                                                                 §5

Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor som kan vara vägledande för styrelsens avgörande.

 

                                                                 §6

Medlemskap

6.1 Person som delar de under §2 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

6.2 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

 

                                                                 §7

Avgifter

7.1 Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

7.2 Den som inträder som medlem efter den 30 september betalar ej avgift för inträdesåret.

 

                                                                 §8

Lokalt samarbete

Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation.

 

                                                                 §9

Bildandet av särskilda associationer

För ändamål som gagnar föreningens intressen kan ordinarie årsmötet eller extra årsmöte besluta om bildandet av särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening eller annat. Sådana beslut kan även gälla förvärv och försäljning av fast egendom, aktier och andelar.

 

 

 

                                                                 §10

Ordinarie årsmöte

10.1 Årsmöte med föreningen skall hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

10.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslag- och yttrande rätt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.3 Rösträtt kan utövas genom skriftlig fullmakt.

10.4 Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast två veckor före mötet.

10.5 Medlem, som så begär, ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.

10.6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

b. Val årsmötesfunktionärer:

    -mötesordförande

    -mötessekreterare

    -två protokollsjusterare tillika rösträknare

c. Fastställande av dagordning

d. Årsredovisning

    -verksamhetsberättelse

    -bokslut

    -fastställande av resultat- och balansräkningarna

    -fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

e. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt 

   andra ersättningar

f. Val av:

    -ordförande för nästkommande verksamhetsår

    -ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren

    -två revisorer för nästkommande verksamhetsår

    -en ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår

    -valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande

g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

h. Fastställande av avgifter till föreningen

i. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande

  räkenskapsåret.

 

10.7 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

10.8 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom omröstning.

 

                                                                 §11 

Extra årsmöte

11.1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens styrelse.

11.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst två veckor före mötets hållande.

11.3  Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

11.4  Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

 

                                                                 §12

Hembygdsföreningens styrelse

12.1  Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

12.2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagrafer och årsmötets beslut.

12.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår.

12.4 Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget annars Asige Bygdegård.

12.5 Föreningens styrelse ska bestå av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst fyra och högst åtta ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Antal udda ledamöter eftersträvas.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

12.6 Föreningens styrelse utser bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare och kassör.

12.7 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller i föreningens styrelse.

12.8 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfridhet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

12.9 Föreningens styrelse sammanträder enligt av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde skall alltid hållas när hälften av antalet ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträde ska ske senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammaträde förs protokoll so justeras på sätt som styrelsen beslutar.

12.10 Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer i förening.

12.11 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

 

                                                                 §13

Räkenskaper och revision

13.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

13.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två personer och en ersättare för dessa.

13.3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar. 

13.4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

 

 

 

 

                                                                 §14

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningen vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av angivna röster.

 

                                                                 §15

Upplösning

15.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöte, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vartdera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

15.2 År föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar och skulder överlämnas till annan hembygdsförening inom närområdet, kan inte detta ske skall Asige församling erbjudas ett övertagande

Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Hagbard & Signe

Hagbard & Signe 

 

Den tragiska sagan

om Hagbard och Signe upptecknades för första gången i den historiska krönikan Gesta Danorum, vilken sammanställdes av den danske prästen Saxo under 1200-talet.
 

Asige Broschyr


Asige folder :


Din guide till platser förknippade med sägnen och
andra sevärdheter i den spännande Asigebygden. Klicka här!