NYHETER

Förslag

Förslag

Nyheter - På gång


FÖRSLAG TILL
STADGAR FÖR

ASIGE
BYGDEGÅRDSFÖRENING

ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTETET…

§ 1.
NAMN OCH HEMVIST
Föreningens namn är
ASIGE BYGGDEGÅRDSFÖRENING
och har sin hemvist i
FALKENBERGS KOMMUN
HALLANDS LÄN

§2.
ÄNDAMÅL
Föreningen som är en ideell förening vilande på en demokratisk värderingsgrund är såväl religiöst som politiskt obunden. Föreningens uppgift är att driva bygdegårdslokalen som en samlingslokal och att erbjuda mötesplatser samt värna mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, myndigheter och inrättningar samt till organisationer, företag och enskilda som delar den demokratiska värderingsgrunden.
Vidare skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande föreningar/organisationer och också vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§ 3.
INTRÄDE, AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller förening som delar och vill främja föreningens ändamål och syften.
Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§ 4.
UTESLUTNING
Bryter medlem mot dessa stadgar eller på något annat sätt skadar förening eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, alternativt årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.
Den som inte godtar styrelsen beslut om uteslutning äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötets prövning.

§ 5.
FÖRENINGENS ORGAN
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Revisorer§ 6.
ÅRSMÖTE - KALLELSE
Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 mars.
Vid årsmötet har varje medlem en röst
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval skall lotten avgöra.
Kallelse skall ske genom personlig kallelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 7.
ÅRSMÖTE – FÖREDRAGNINGSLISTA.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande och sekreterare.
2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll.
3. Fastställande av föredragningslistan.
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomirapport över det senast året.
7. Revisorernas berättelse.
8. Frågan om fastställande av balans- & resultaträkning samt disposition av årets resultat.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter


10.  Beslut om
a. antal ledamöter i styrelsen och eventuellt antal ersättsare
b. mandatperiod
c. eventuell ersättning till styrelsen med flera
11.  Val av ordförande i föreningen
12.  Val av övriga styrelseledamöter samt eventuella ersättare
13.  Val av revisorer och ersättare
14.  Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
15.  Val av ombud till övriga föreningar
16.  Val av valberedning
17.  Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
18.  Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.
19.  Vid årsmötet väckta frågor
Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks- och distriktsorganisation.

§ 8.
EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen.
Av begäran skall framgå vilket eller vilka ärenden som medlemmarna vill ha behandlat/de.
På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.§ 9.
STYRELSE
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst fem ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.
Mandatperioden kan vara ett eller två år, enligt årsmötets beslut.

§ 10.
STYRELSE – SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsen ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§ 11.
STYRELSE – BESLUTSFATTANDE
Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal är mer än hälften av samtliga ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.


§ 12.
STYRELSEN – ÖVRIGT
Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall också, i föreskriven tid, till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.
Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.
Styrelsen äger att med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom under förutsättning att samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§ 13.
RÄTTEN ATT TECKNA FÖRENINGEN
Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har rätten att teckna föreningen.

§ 14.
RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till och med den 31 december.
Styrelsen skall senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina ekonomiska redovisningshandlingar samt styrelse- och årsmötesprotokoll för verksamhetsåret till revisorerna.


§ 15.
REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av på ordinarie årsmöte utsedda revisorer.
För revisor skall utses ersättare. Revisor och ersättare utses för ett år.
Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senas sju dagar före ordinarie årsmöte.

§ 16.
ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall för att vara gällande på det senaste årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande

§ 17.
FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.
Ovanstående stadgar har antagits på årsmöte den……….
……………………………………………………………………………………………………………………
Bygdegårdarnas Riksförbund, Besöksadress: Franzéngatan 6, 112 51 Stockholm. Tel. 08-440 51 90
                            Postadress:     105 33 Stockholm.
Talat med Karin Egolt. Ny stadgarna skall skickas in. Förslag till normalstadgar skall gärna användas med de lokala variationer som kan förekomma. ”Stadgeexpert” på Riksförbundet ska vara Anders.

Hagbard & Signe

Hagbard & Signe 

 

Den tragiska sagan

om Hagbard och Signe upptecknades för första gången i den historiska krönikan Gesta Danorum, vilken sammanställdes av den danske prästen Saxo under 1200-talet.
 

Asige Broschyr


Asige folder :


Din guide till platser förknippade med sägnen och
andra sevärdheter i den spännande Asigebygden. Klicka här!