NYHETER

Årsmöte 2017

Årsmöte 2017

Nyheter - På gång


DAGORDNING:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två stycken justeringspersoner/rösträknare

5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

6. Fastställande av dagordningen

7. Verksamhetsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna året

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga för ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

10. Beslut om årsavgift inför 2018

11. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

12. Val av styrelseledamöter för två år

13. Val av styrelsesuppleanter för ett år

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Val av styrelseledamot och suppleant i Ätradalens hembygdskrets

17. Ombud till årsmöte i Ätradalens Hembygdskrets

18. Kommitté för föreningens årsmöte 2017

19. Kommitté för midsommarfest i Severin Nilsson-stugan

20. Ändring av stadgar

21. Projektet Hagbard & Signe

22. Rapporter

23 Övriga frågor

24. Mötet avslutas

Hagbard & Signe

Hagbard & Signe 

 

Den tragiska sagan

om Hagbard och Signe upptecknades för första gången i den historiska krönikan Gesta Danorum, vilken sammanställdes av den danske prästen Saxo under 1200-talet.
 

Asige Broschyr


Asige folder :


Din guide till platser förknippade med sägnen och
andra sevärdheter i den spännande Asigebygden. Klicka här!