Föredragningslista Årsmöte Asige Bygdegård 2021

1 Mötets öppnande

2 Val av mötesfunktionärer

Ordförande

Sekreterare

2 protokolljusterare

3 Godkännande av föredragningslista

4 Röstlängd

5 Årsmötet behörigen utlyst

6 Verksamhetsberättelse + ekonomisk rapport

7 Revisorernas berättelse

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9 Antal styrelsemedlemmar jämte suppleanter

10 Val av ledamöter

11 Val av ordförande

12 Val av programråd

13 Föreningens firmatecknare

14 Val av 2 revisorer jämte suppleanter

15 Val av ombud till distriksstämman

16 Årsavgift

17 Verksamhetsplan

18 Budget

19 Val av valberedning

20 Övriga frågor

21 Mötets avslutande

 

Valberedningens förslag till årsmötet i mars 2021.

Val av mötesfunktionärer: ordförande Mats Jonsson
Sekreterare Pierre Håkansson
Till justerare föreslås Lena och Jonas Bengtsson.
Antal styrelseledamöter: 7 ordinarie och 3 suppleanter.
Val av ledamöter för 2 år: Omval av Åse Larsson, Ulf Henriksson och Katharina
Johansson.
Kvarstående i styrelsen är Lars-Börje Nilsson, Pierre Håkansson och Ulf
Gustafsson.
Val av suppleanter för 1 år: Omval av Anita Johansson, Ulla Gun Nilsson och
Niklas Axborn.
Val av ordförande för 1 år: Omval av Mats Jonsson.
Val av revisorer för 1 år: Omval av Lars-Erling Larsson och Nils-Göran
Andersson.
Val av revisorssuppleanter för 1 år: Omval av Inger Pettersson och Lennart
Bengtsson.
Val av programråd: Öinge-Slättelynga ansvarar med Helen Petersson och
Elisabeth Bengtsson som sammankallande.

Verksamhetsberättelse för Asige bygdegårdsförening 2020

https://docs.google.com/document/d/1D35o6eijgFYa-QcLXnCPArOqHCgyNbC_PuhUKv6hIPE/edit?usp=sharing

Verksamhetsplan 2021 för Asige bygdegårdsförening

https://docs.google.com/document/d/1ryTPiNp8hmwjUlx4oFH4C4guDL_Q9vH3eYVoQsaZoBU/edit?usp=sharing

Balansrapport

https://drive.google.com/file/d/10y-f2vrDsm96t7CYcbZi2RS3QGzB9mPB/view?usp=sharing

Resultat och balans rapport

https://drive.google.com/file/d/1xzAqy-cT0HxikoHFH8Pw2dVgxDrRDakf/view?usp=sharing