ASIGE HEMBYGDSFÖRENING

ORDINARIE ÅRSMÖTE – 2021-03-01
DAGORDNING TELEFONMÖTE – STYRELSEN
……………………………………………………………………………..§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för årsmötet
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet
§ 4 Val av två justeringspersoner/rösträknare   
§ 5 Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
§ 6 Fastställande av dagordningen
§ 7 Verksamhetsberättelse samt Balans/Resultatrapport
§ 8 Revisionsberättelse
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§ 10 Beslut om årsavgift 2022
§ 11 Val av ordförande för kommande verksamhetsår
§ 12 Val av övriga styrelseledamöter för två år samt redogörelse för  
                    kvarstående ledamöter valda vid förra årsmötet.  
§ 13 Val av föreningens firmatecknare
§ 14 Val av revisorer för ett år
§ 15 Val av valberedning för 2022
§ 16 Val av styrelseled och supp i Ätradalens Hembygdskrets
§ 17 Ombud till Ätradalens Hembygdskrets årsmöte
§ 18 Kommitté till föreningens årsmöte 2022
§ 19 Kommitté till midsommarfesten vid  Severin Nilsson stugan 2021
§ 20 Rapporter. Hagbard & Signe, Tunnbinderiet, Sev Nilsson stugan,
                                        Övriga eventuella rapporter.
§ 21 Övriga frågor
§ 21 Mötet avslutas

Asige hembygdsförening
Valberedningens förslag för årsmötet 2021
Ordförande för mötet: Jerker Theander
Sekreterare för mötet: Jenny Malmberg

Val av ordförande för ett år:
Omval: Jerker Theander
Val av styrelseledamöter för två år:
Omval: Lars-Börje Nilsson
Omval: Bengt Lingstam
Omval: Bengt Brämersson

Val av revisorer för ett år:
Omval: Sune Ivarsson
Omval: Stefan Brämersson
Ersättare, omval: Per-Lennart Persson

Styrelseledamot i Ätradalens Hembygdskrets:
Lars-Börje Nilsson och ersättare Bengt Lingstam

Kommitté midsommarfest Severin Nilsson stugan:
Irene och Bengt Brämersson, Ingela och Mikael Blockgren

Kommitté för årsmöte 2021
Anita Johansson och Tommy Pettersson
Birgitta och Lennart Langsbo

Valberedningen har varit:
Irene Brämersson och Christina Henriksson

Verksamhetsberättelse

https://docs.google.com/document/d/1ufVznWXjNmsP3MvYycUrAYaCNo8L7zhecoIEAJJA3Sc/edit?usp=sharing

Balansrapport

https://drive.google.com/file/d/10phGMFe6XHVnI99gQu9g8W9oz8oWkHII/view?usp=sharing

Asige Hembygdsförening Resultatrapport

https://drive.google.com/file/d/1Tptnl8kGSCIo0NfvCxN0aP7YOCGbmmXl/view?usp=sharing

Hagbard & Signe – nuläget

https://drive.google.com/file/d/1CebZ68l4XnU5CkTU0_FHfnpPgxxAUoWO/view?usp=sharing